top of page
Office Desk

Доверете ни Вашето счетоводство

НАШЕТО ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ ПРАВИ ВАШИЯ БИЗНЕС СИГУРЕН

Годишно приключване

Годишно приключване

1. Изготвяне на финансов отчет, включващ:

  - Счетоводен баланс

  - Отчет за приходите и разходите

  - Отчет за паричните потоци

  -Отчет за собственият капитал

2. Подаване на годишна отчетност за дейността на предприятията към Националният статистически институт.

3. Изготвяне на годишна данъчна декларация.

4. Изготвяне на Заявление за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по образец, заедно с всички необходими документи и декларации, представяни пред Търговски регистър.

Calculator
Blue Skies
Абонамент счетоводни услуги

Абонаментни счетоводни услуги

Предоставяне на пълно счетоводно обслужване на малки, средни и големи предприятия. Счетоводно обслужване на физически лица.

Осчетоводяване на извършените счетоводни операции, съгласно приложимите счетоводни стандарти

Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи. Изготвяне на амортизационни планове

Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети

 Изготвяне на месечни справки-декларации по ДДС

Отчитане на стоково-материални запаси

Комуникация с Национална агенция по приходите, Инспекция по труда и др. институции

Отразяване на банкови извлечения, касови документи, контрол на касова наличност

Калкулиране на себестойност

Изготвяне на статистически отчети

небе.jpg
ТРЗ

ТРЗ услуги

Осигуряване на пълен набор от документи, свързани с работната заплата и документите в трудовото досие на един работник

Изготвяне на трудови договори и регистрацията им в НАП

Изготвяне на декларации за регистрация на самоосигуряващи се лица

Изготвяне на Разчетно платежни ведомости и фишове за заплати

Изготвяне на допълнителни споразумения и при необходимост подаване на уведомление в НАП

Водене на регистър за представените болнични листове и представянето им в НОИ

Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 

Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения и регистрацията им в НАП

Изготвяне на всички необходими служебни бележки и удостоверения

Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни плащания

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Можем да подготвим документите нужни за регистрацията на Вашата фирма.

След това ще Ви разясним стъпка по стъпка следващите действия, ще Ви информираме за таксите, които е нужно да се заплатят и можем да Ви придружим до всяка една инстанция. 

Заявление за регистрация на фирма
Необходими документи за регистрация на фирма
Необходими документи за регистрация на фирма

Цена за услугата 100 лева ако сключите договор с нас за счетоводно обслужване за срок от 1 година.

Цена за услугата 150 лева ако не сключите договор с нас за счетоводно обслужване.

Blue Skies
Цени

Цени

Фирми, нерегистрирани по ДДС - месечна такса

Цени фирми без ДДС бг и англ.png

Фирми, регистрирани по ДДС - месечна такса

ТРЗ услуги

Самоосигуряващ се управител на дружеството - включено в цената на абонаментното обслужване

по 20 лв. на служител - таксата варира всеки месец според броят на наетите лица

Други счетоводни услуги

Подаване на нулева справка по ДДС - 35 лв.

Изготвяне на данъчна декларация за физическо лице - 25 лв до  2 приложения. При необходимост от повече приложения - ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Изготвяне на декларация обр. 1 или обр. 6 за самоосигуряващи - 10 лв.

Годишно счетоводно приключване без абонаментно обслужване до 60 фактури -  300 лв. (включва ГФО, статистически отчет и документи за търговски регистър).

Годишно счетоводно приключване без абонаментно обслужване от 60 до 200 фактури -  от 300 до 1000 лв. в зависимост от броя фактури и вида дейност на фирмата(включва отчет, годишна статистика и търговски регистър).

Годишно счетоводно приключване без абонаментно обслужване над 200 фактури - ПО ДОГОВАРЯНЕ  (включва отчет, годишна статистика и търговски регистър).

Други счетоводни казуси - ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Цени за регистрация на фирми 

Цените може да видите тук в секцията "Регистрация на фирма".

Контакти
bottom of page